Slider bg Slider small bg
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Slider img Slider img
Your browser does not support the html-5 video tag. Download the video from here.
Հիմա եթերում
Ֆրանկոֆոն Հայաստան
Ֆրանկոֆոն Հայաստան
Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 15:00 Բաց դաս Բաց դաս 15:30 Փողոցի շներ Փողոցի շներ 16:15 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Կողք կողքի Կողք կողքի 18:45 Ինդեքս Ինդեքս 19:30 Բալենի Բալենի 19:35 Մեկ պատուհան Մեկ պատուհան 20:20 Լուրեր Լուրեր 21:00 Փողոցի շներ Փողոցի շներ 21:45 Ֆրանկոֆոն Հայաստան Ֆրանկոֆոն Հայաստան 22:30 23.00	ՀՀ ֆիլմ – Համահայկական Հանդիպում մայր Հայրենիք 23.00 ՀՀ ֆիլմ – Համահայկական Հանդիպում մայր Հայրենիք 23:00 Մերոնք Մերոնք 23:20 Հայկական սրբավայրեր Հայկական սրբավայրեր 23:40 Հինգ երեկո Հինգ երեկո 23:50 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 00:05 Այս օրը Այս օրը 00:50 Լուրեր Լուրեր 01:00 Բալենի Բալենի 01:40 Փողոցի շներ Փողոցի շներ 02:20 Մեկ պատուհան Մեկ պատուհան 03:00 Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում Շաբաթը Եկեղեցու կյանքում 03:35 Երաժշտական փոստարկղ Երաժշտական փոստարկղ 04:05 Կեսգիշերն անց Կեսգիշերն անց 05:25 ՀՀ ֆիլմ – Համահայկական Հանդիպում մայր Հայրենիք ՀՀ ֆիլմ – Համահայկական Հանդիպում մայր Հայրենիք 06:10 Մերոնք Մերոնք 06:30 Հայկական սրբավայրեր Հայկական սրբավայրեր 06:50 Բաց դաս Բաց դաս 07:00 Այս օրը Այս օրը 07:40 Մանկական աստվածաշունչ Մանկական աստվածաշունչ 07:50 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 08:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 08:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:00 Լուրեր Լուրեր 09:30 Առավոտ լուսո Առավոտ լուսո 09:50 Ծագող արևը Ծագող արևը 11:25 Հինգ երեկո Հինգ երեկո 12:10 Բալենի Բալենի 12:20 Լուրեր Լուրեր 13:00 Մեկ պատուհան Մեկ պատուհան 13:15 Այս օրը Այս օրը 14:00 Ֆրանկոֆոն Հայաստան Ֆրանկոֆոն Հայաստան 14:30 Մոլորակ No612 Մոլորակ No612 14:55 Դասեր Դասեր 15:30 Փողոցի շներ Փողոցի շներ 16:15 Լուրեր Լուրեր 17:00 Պատրաստենք միասին Պատրաստենք միասին 17:30 Ծագող արևը Ծագող արևը 18:00 Քաղաքը Քաղաքը 18:50 Ինդեքս Ինդեքս 19:30 Բալենի Բալենի 19:35 Եկեք հասկանանք Եկեք հասկանանք 20:20

Լուրեր

Անոնսներ